ZDEKO — puzzle

Vyhledávání

Informace o zpracování osobních údajů

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Zdeněk Koukola — ZDEKO
Nechvílova 1826/22
148 00  Praha 11
Česká republika

IČ: 14916231
DIČ: CZ530208082

e‐mail: obchod@zdeko-puzzle.cz

Jaké Vaše osobní údaje uchováváme?

Uchováváme údaje, které jste nám poskytli při Vaší registraci, při používání Vašeho účtu nebo jako součást Vaší objednávky — jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e‐mailovou adresu.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zasíláním obchodních sdělení, uchováváme Vaše jméno, příjmení, e‐mailovou adresu a IP adresu, ze které byl tento souhlas udělen.

Jak a proč Vaše osobní údaje používáme?

Osobní údaje zadané jako součást Vaší objednávky používáme k tomu, abychom tuto objednávku mohli vyřídit a splnit tak povinnosti vyplývající ze s Vámi uzavřené kupní smlouvy. Tyto údaje jsou také používány při vyřizování Vašich případných reklamací.

Osobní údaje, které jsou součástí daňových a účetních dokladů, uchováváme, neboť nám to nařizují příslušné zákony (především zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

Osobní údaje uložené s Vaším souhlasem jako součást Vašeho uživatelského účtu se používají pro zjednodušení zadávání nových objednávek a za účelem Vašeho přehledu o svých existujících objednávkách.

Pokud jste nám udělili souhlas, můžeme použít Vaše osobní údaje k zasílání obchodních sdělení (informací o novinkách, akčních nabídkách apod.).

Pokud jste si u nás něco zakoupili, můžeme Vám na základě našeho oprávněného zájmu zasílat obchodní sdělení související s Vámi zakoupeným zbožím.

Vaše osobní údaje jsou též ukládány na základě našeho oprávněného zájmu jako součást záloh za účelem ochrany před ztrátou dat.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Pokud u nás nejste registrováni, osobní údaje z Vaší objednávky jsou uchovávány po dobu, po kterou je možné objednané zboží reklamovat, daňové doklady uchováváme po dobu 10 let (jak ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatní účetní doklady po dobu 3 let (jak ukládá zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Pokud neodvoláte Váš souhlas se zpracováním, osobní údaje uložené jako součást Vašeho uživatelského účtu a osobní údaje uložené za účelem zasílání obchodních sdělení uchováváme po neomezeně dlouhou dobu.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Právo na přístup

Na základě Vašeho dotazu Vám sdělíme, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, poskytneme Vám jejich kopii.

Právo na opravu

Pokud údaje, které o Vás vedeme, nejsou již aktuální nebo jsou neúplné či chybné, na základě Vašeho požadavku je opravíme.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a nebude existovat žádný další právní důvod pro jejich zpracování, údaje neprodleně vymažeme.

Také máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali, pokud byly zpracovávány protiprávně, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo pokud musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

Právo na omezení zpracování

Pokud nás požádáte o opravu svých osobních údajů nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, můžeme potřebovat ověřit, zda je tento požadavek oprávněný (např. zda se za Vás nevydává někdo jiný). V tom případě máte právo na to, abychom po dobu ověřování zpracování Vašich osobních údajů omezili.

Pokud by z naší strany došlo k protiprávnímu zpracování Vašich osobních údajů, ale nepřáli byste si, abychom tyto údaje vymazali, můžete nás místo toho požádat o omezení jejich zpracování a my Vám vyhovíme.

Pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, na základě Vaší žádosti místo jejich vymazaní pouze omezíme jejich zpracování.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů omezeno, bez Vašeho souhlasu je můžeme použít pouze v případě výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo některého členského státu EU.

Před ukončením omezení zpracování Vás na tuto skutečnost upozorníme.

Právo na přenositelnost

Pokud nás požádáte, veškeré Vaše osobní údaje, které na základě Vašeho souhlasu automatizovaně zpracováváme, předáme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu buď přímo Vám, nebo osobě, kterou určíte, s výjimkou případů, kdy by vyřízením této žádosti mohla být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděného na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, Vaše údaje nebudeme dále zpracovávat ani uchovávat.

Pokud vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme již dále Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat ani uchovávat.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vaše kontaktní údaje jsou poskytovány přepravcům, v rozsahu nutném k doručení zboží.

Vaše osobní údaje jsou předávány správci našeho e‐shopu za účelem vyřizování objednávek a Vašich dotazů a požadavků a za účelem rozesílání obchodních sdělení.

Vaše osobní údaje jsou uloženy u našeho poskytovatele hostingu.

Veškeré opravy, výmazy či omezení zpracování Vašich osobních údajů automaticky předáme i všem subjektům, kterým jsme Vaše osobní údaje poskytli, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na Vaše přání Vám též sdělíme seznam těchto subjektů.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Používáme veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

Pokud by i přesto došlo k porušení tohoto zabezpečení a pokud by toto porušení mohlo mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o této situaci budeme informovat.


DomůDomů

Košík

Žádné produkty

Dopravné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně

Akce

DÁRKY

K objednávkám obsahujícím tři samostatná puzzle, každé min. s 1000 dílky, si můžete jako dárek vybrat mimo jiné jedno z těchto puzzlí s 500 dílky:

BeranBýk

Výběr dárku

K objednávkám obsahujícím dvě samostatná puzzle, každé min. s 1000 dílky, je jako dárek na výběr například jedno z následujících puzzlí s 500 dílky (bez krabičky):

Kozoroh (bez krabičky)Vodnář (bez krabičky)

Výběr dárku

K ostatním objednávkám s 1000 nebo více dílky Vám můžeme jako dárek dát mimo jiné jedno z těchto puzzlí s 500 dílky (bez krabičky):

Štír (bez krabičky, mini předloha)Blíženci (bez krabičky, mini předloha)

Výběr dárku